ધ્યેય
" પ્રોત્સાહજનક શૈક્ષણિક વાતાવરણ પુરુ પાડી સતત મૂલ્યાંકન ની પધ્ધતિ ધ્વારા વિદ્યાર્થી શશક્તિકરણ , વિશેષ કરીને અભ્યાસકીય અને અભ્યાસેત્તર પ્રવૃત્તિઓ ધ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવો. "
Bag & Material Free
For Reference We provide a Good material and Bag that Carry your Material
Previous
Next

Welcome To Saturn Land

Who We Are?

5dac1a3e-500a-41b4-8cb8-b625bf026156

Never Stop Learning Because Life Never Stop Teaching

Saturn is not just an institution of education to secure your career, but a foundation to lead a successful, fruitful and responsible life.

What makes Saturn stand out from the crowd is a diversity of strengths, all of which combined are hard to find in any other institution. A rich legacy of education complemented with a culture of creativity,innovation and development. experienced faculty members who introduce latest teaching concepts to facilitate best quality education. leading academic curricula which equal focus on extracurricular activities for well-rounded development of students. A teaching approach that not just fuels the ambition of students but also instills in them professional ethics and human values, in order to shape them into responsible citizens.

Courses We Offer

  • All
  • Short term courses

Location: 318,319 Center Square Complex Near Santram Road Nadiad-387001
Contact NO :9327409660

Email id:

saturnit.18@gmail.com

Contact Us